De kascommissie brengt na onderzoek van de verantwoording over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid, verslag uit aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle daartoe gewenste inlichtingen te verstrekken. De commissie dient uiterlijk dertig dagen voor de algemene vergadering waar zij verslag uit brengen benoemd te zijn. Het is gewenst om één of meerdere leden met financiële ervaring of persoonlijke ervaring als penningmeester te vragen zitting te nemen in de kascommissie. De kascommissie zal de financiële besluiten van het bestuur, meest zijnde de penningmeester, controleren en zo het voortbestaan van de vereniging veilig stellen.

Kascommissie

Eveline Tollenaar

Job van Heeswijk

Onze Sponsoren

(c) Veterinaire Hippische Vereniging - 2023