Privacy

De Veterinaire Hippische Vereniging (VHiVer) vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom spant zij zich in om deze gegevens zo juist mogelijk te verwerken en derhalve uw privacy te beschermen. Wij houden ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, oftewel de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
Het bestuur van de VHiVer is de verantwoordelijke aangaande de AVG. Wij willen graag open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens gaan over een persoon. Dit hangt per situatie af wat het gegeven is. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van bepaalde indicatoren zoals een naam, studentnummer, leeftijd en geslacht.

Voor welke doeleinden verwerkt de VHiVer uw persoonsgegevens?
Interne en externe informatievoorziening
Maandelijkse mailing
Werving van nieuwe leden
Financiële administratie
Vrijgeven van Capita Selecta punten (studenten Diergeneeskunde)
Uitgave van de VHierVoeter

Van wie verzamelt de VHiVer persoonsgegevens?
Studenten Diergeneeskunde
Donateurs der VHiVer
Oude knollen der VHiver, ereleden der VHiVer en leden van Verdienste der VHiVer
Facultaire docenten en medewerkers
Externe relaties (studie- en studentenverenigingen)
Sponsoren

Welke persoonsgegevens verzamelt de VHiVer?
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
Studentnummer
Telefoonnummer
Rekeningnummer (IBAN)
Aanvangsjaar studie Diergeneeskunde
Geboortedatum
Geslacht
E-mailadres
Beelden (foto’s en video’s)

De VHiVer gebruikt deze gegevens voor het versturen van post en belangrijke informatie, het indelen in groepen voor activiteiten, het incasseren van contributie, het versturen van de digitale nieuwsbrief en het toekennen van Capita Selecta punten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Het bestuur der VHiVer heeft toegang tot hierboven genoemde persoonsgegevens om de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens te kunnen naleven.
Een derde kan op aanvraag en met goedkeuring van het bestuur der VHiVer toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens. Dit gebeurt alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
De VHiver maakt gebruik van ‘Mailingslijsten’ om de nieuwsbrief mee te versturen. In dit systeem worden e-mailadressen geïmporteerd.
Op onze website verschijnen foto’s van activiteiten. Indien u bezwaar heeft op enkele geplaatste foto’s, neem dan contact op met bestuur@vhiver.nl.
De VHiVer maakt gebruik van Mail.one.com om e-mails te versturen.
De VHiVer maakt gebruikt van de volgende social media: Facebook, Instagram. De media worden gebruikt ter promotie van activiteiten en overig nieuws. Deelname aan deze media is geheel vrijwillig.
Het verenigingsblad ‘de VHierVoeter’ van de VHiVer plaatst enkele foto’s van de afgelopen activiteiten. Het blad wordt verspreid onder onze leden. Indien u bezwaar heeft op enkele geplaatste foto’s, neem dan contact op met bestuur@vhiver.nl.

Websites van derden
Op de website van de VHiVer zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot de VHiVer behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om de privacyverklaring van de desbetreffende sites te lezen.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de VHiVer passende beveiligingstechnologie toe. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Zolang u lid blijft van de VHiVer bewaren wij uw gegevens, tenzij u bezwaar maakt. Deze gegevens worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden.

Wat zijn uw rechten?
De VHiVer verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Door bij het registreren actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door de VHiVer zoals omschreven in deze privacyverklaring. U kunt uw toestemming altijd intrekken. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en kunt derhalve opvragen welke gegevens van u bij ons geregistreerd zijn en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Opvragen kan door te mailen naar bestuur@vhiver.nl. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Rectificatie kan door te mailen naar bestuur@vhiver.nl. U heeft het recht om vergeten te worden. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwijderd uit onze systemen. Uw lidmaatschap zal dan per direct beëindigd worden, mits er nog betalingen van u openstaan. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien dit zo is, zullen wij uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U heeft het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen, zodat u deze kunt hergebruiken.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor een bericht sturen aan bestuur@vhiver.nl.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 oktober 2018. De VHiVer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij raden u aan om deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.

Onze Sponsoren

(c) Veterinaire Hippische Vereniging - 2023